اسامی قبول شدگان هفتمین آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی اعلام شد.

 

اسامی قبول شدگان هفتمین آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی به تفکیک استان و گرایش اعلام شد.

به گزارش معاونت آموزشی،‌فنی و پژوهشی، تاریخ شرکت در جلسه مصاحبه قبول شدگان آزمون کتبی پس از تنظیم برنامه

اعلام خواهد شد.

asami-7th-rasmi Page 1

asami-7th-rasmi Page 2

asami-7th-rasmi Page 3

asami-7th-rasmi Page 41

asami-7th-rasmi Page 5

 asami-7th-rasmi Page 6

asami-7th-rasmi Page 7