دستورالعمل نحوه پذیرش عضو افتخاری

- تاريخ تصويب 15/6/86

 

در راستای ارج نهادن و بمنظور ایجاد تعامل، همکاری و بهره مندی از توانمندیهای علمی و تجربیات اجرائی اشخاص و تشکل های صنفی، تخصصی و علمی  ( انجمن ها، اتحادیه ها، کانونها
و ...  ) که می تواند به نحوی از انحاء در تحقق اهداف سازمان مؤثر باشند براساس مفاد این دستورالعمل بعنوان عضو افتخاری سازمان پذیرفته میشوند.

 

ماده 1- کلیات و تعاریف :

-       سازمان مرکزی : عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران استفاده میشود.

-       شورای مرکزی : عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران استفاده میشود.

-       سازمان استان : عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان استفاده میشود.

-       شورای استان : عبارت اختصاری است که در این دستورالعمل بجای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان استفاده میشود.

-       عضو افتخاری : اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول این دستورالعمل می شوند.

-       ضوابط و مقررات سازمان : شامل مفاد قانون تأسیس، آئین نامه اجرائی قانون تأسیس و کلیه مصوبات شورای مرکزی

 

ماده 2- اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیتهای آنها به نوعی در ارتباط با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بخش کشاورزی می باشد از جمله :

-       تشکلهای علمی، تخصصی که فعالیت ارزنده ای در بخش کشاورزی داشته اند

-       مقامات عالی رتبه کشوری

-       مدیران دستگاههای اجرائی که به نحوی از انحاء فعالیت آنان مرتبط با بخش کشاورزی است و خدمات ارزنده ای به بخش ارایه نموده اند

-       اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی که مدارک تحصیلی آنان جزو رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نمیباشد.لیکن خدمات ارزنده ای به بخش کشاورزی کشور نموده اند.

-       خیرین کشاورزی که دارای حسن شهرت باشند

-       مخترعین و مبتکرین که اختراع یا ابتکار آنان مرتبط با بخش کشاورزی باشد.

در صورت تمایل و ارائه درخواست یا معرفی از طرف سازمان مرکزی یا سازمان استان با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل به عضویت افتخاری سازمان پذیرفته میشوند.

 

ماده 3- اعضای افتخاری بدون پرداخت حق عضویت سالیانه به عضویت سازمان پذیرفته می گردند و با توجه به سیاست های سازمان در زمینه تحقق اهداف و وظایف قانونی با سازمان همکاری میکنند.

 

ماده 4- پذیرش عضویت اعضای افتخاری و صدور کارت عضویت بعهده سازمان مرکزی می باشد.

 

ماده 5- مدارک مورد نیاز برای عضویت افتخاری در سازمان

-       فرم تکمیل شده درخواست عضویت ( برابر فرم پیوست )

-       تصویر کامل اساسنامه و پروانه تأسیس برای تشکلهای علمی، تخصصی و صنفی

-       عکس 4 × 3 دو قطعه برای عضو حقیقی افتخاری

تبصره فرم درخواست عضویت توسط سازمان استان یا متقاضی تکمیل و ارائه می گردد.

 

ماده 6- کلیه مدارک به همراه فرم تکمیل شده درخواست عضویت توسط سازمان استان و یا سازمان مرکزی به دبیرخانه شورای مرکزی تحویل می گردد.

 

ماده 7- کارت عضویت اعضای افتخاری در دو فرم برای اعضای افتخاری ( حقیقی ) و اعضای افتخاری ( حقوقی ) شامل اطلاعات بشرح زیر می باشد :

الف کارت عضویت اعضای افتخاری ( حقیقی )

1-    محل الصاق عکس

2-    نام و نام خانوادگی

3-    نام پدر

4-    شماره شناسنامه یا کد ملی

5-    عنوان شغل و محل اشتغال

6-    شماره عضویت افتخاری

ب  - کارت عضویت اعضای افتخاری (حقوقی)

1-    نام یا عنوان تشکل

2-    شماره و تاریخ مجوز تأسیس

3-    عنوان دستگاه اجرائی صادرکننده مجوز

4-    محل استقرار

5-    شماره عضویت افتخاری

 

ماده 8-  مدت اعتبار کارت عضویت افتخاری از زمان صدور چهار سال می باشد و پس از انقضای مدت در صورت تصویب مجدد شورای مرکزی تجدید میگردد.

 

ماده 9- کارت عضویت اعضای افتخاری پس از تصویب عضویت آنان توسط شورای مرکزی با امضای رئیس سازمان مرکزی صادر می گردد.

 

ماده 10- شماره عضویت اعضای افتخاری برای درج در کارت عضویت از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

1-    کد استان درخواست کننده دو رقم

2-    سال عضویت سه رقم

3-    شماره عضویت عضو چهار رقم

تبصره شماره عضویت اعضای افتخاری در دفتر عضویت اعضای افتخاری با ذکر مشخصات عضو توسط دبیرخانه شورای مرکزی ثبت می گردد.

 

ماده 11- در شرایط زیر عضویت اعضای افتخاری لغو می گردد.

1-    فوت عضو افتخاری حقیقی

2-    انحلال تشکل

3-    عدم توجه به مقررات سازمان

4-    عدم تمایل عضو افتخاری به ادامه عضویت

 

ماده 12- درخواست عضویت افتخاری :

سازمان مرکزی یا سازمان استان فرم درخواست عضویت افتخاری را تکمیل و به همراه مدارک قید شده در فرم منضم به ادله لازم برای پذیرش عضو افتخاری به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال می کند.

 

ماده 13- دبیرخانه شورای مرکزی درخواستهای واصله را بمنظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب یا رد درخواست در شورای مرکزی مطرح می کند.

 

ماده 14- اعضای افتخاری نظرات کارشناسی خود را در راستای تحقق اهداف و وظایف قانونی سازمان جهت بررسی و کمک به تصمیم گیری در مرکز به دبیرخانه شورای مرکزی و در استانها به دبیرخانه شورای استان ارائه و منعکس می کنند.

 

ماده 15- سازمان مرکزی و سازمانهای استان در راستای تحقق اهداف و وظایف قانونی سازمان از نظرات و تجربیات علمی و اجرائی اعضای افتخاری حسب مورد برای موضوعات شرح زیر دعوت بعمل می آورد.

-       حضور در دوره های آموزشی، سمینارها، گردهمائیها و کارآموزی اعضاء

-       حضور در جلسات کمیته های تخصصی

-       حضور در جلسات شورای مرکزی و شورای استان

 

ماده 16- اعضای افتخاری نمی توانند داوطلب عضویت در شوراهای شهرستان، استان و مرکزی گردند.

 

ماده 17- اعضای افتخاری مشابه سایر اعضای سازمان حق فعالیت انتفاعی نداشته و برای آنان گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور، پیمانکاران، مهندسین فنی مزرعه، کارشناس رسمی و پروانه اشتغال صادر نمی گردد.

 

ماده 18- این دستورالعمل در 18 ماده و  37 بند و 2 تبصره به تصویب شورای مرکزی رسیده است.