لیست پرونده های مصوب کارگروه تخصصی آب و خاک (مشاور)- مورخ 94/1/30

ردیف

نام متقاضی

شهرستان

مساحت (هکتار)

نوع سیستم

شرکت مشاور

1

صورتعلی صادقی

میانه-ورنکش

23.1

قطره ای و بارانی

سیماب رود آذربایجان

2

محمدرضا حسنی

شبستر-امند

1.9

قطره ای  

سولارکشت ارس

3

مجید شاکری

مراغه-گل آباد

1.6

قطره ای

مهاب راه فتح

4

علی مرامی

اهر-یاغبستلو

1.7

قطره ای

مهاب راه فتح

5

فرامرز عشایری

چاراویماق-تخته سفلی

4.5

بارانی

مهاب راه فتح

6

میرعباس موسوی

شبستر-امستجان

4.09

قطره ای

ساروج بنای آذربایجان

7

الهوردی کرامتی

شبستر-علیشاه

1

قطره ای

ساروج بنای اذربایجان

8

حسین ضیایی

شبستر-شندآباد

1

قطره ای

ساروج بنای اذربایجان

9

علی اکبر تقی نژاد

شبستر-درویش بقال

0.82

قطره ای

مهندس باوند

10

محمدرضا رضازاده

شبستر-گل آباد

1.5

قطره ای

سولارکشت ارس

11

زینال رضازاده

شبستر-درویش بقال

1

قطره ای

ساروج بنای اذربایجان

12

طهماسب دائی زیناب

شبستر-زیناب

3.4

قطره ای

ساروج بنای اذربایجان

13

 

 

 

 

 

لیست پرونده های مصوب کارگروه تخصصی آب و خاک (مجری)- مورخ 93/12/28

ردیف

نام متقاضی

شهرستان-روستا

مساحت (هکتار)

نوع سیستم

شرکت مجری

13

عظیم سلیمی

میانه

6.8

قطره ای

ژرف بندآذر

14

ذوالفقار شهبازی

میانه

2.5

قطره ای

ژرف بندآذر

 

لیست پرونده های مورد تصویب کارگروه تخصصی آب و خاک- مورخ 94/1/23

ردیف

نام متقاضی

شهرستان-روستا

مساحت (هکتار)

نوع سیستم

شرکت مجری

1

صمدروشنی تازه کند

بناب-تازه کندزوارق

1.5

قطره ای

آبیارفلاحت گستر

2

عیوض عبدی

جلفا -آغبلاغ

2

قطره ای

طبیعت گسترسهند

3

عباس بخشی

جلفا-لیوارجان

1.5

قطره ای

طبیعت گسترسهند

4

علی شیخلو

جلفا-تازه کند

2

قطره ای

طبیعت گسترسهند

5

محرم عظیمی علمداری

جلفا-هادیشهر

1.2

قطره ای

آبگستران آراز

6

ازبرعلی حیدری

چاراویماق-شورجه اله امانلو

4.5

بارانی

میهن سولار

7

منصورپنجه خامنه

شبستر-خامنه

1

قطره ای

گوهرآب سهند

8

مهردادشکوهی

شبستر-علیشاه

1

قطره ای

آب آوای ارسباران

9

فرزاد سعیدی

مراغه-هرق

8.5

قطره ای

مهاب راه فتح

10

علی جهازی

مرند-یالقوزاغاج

1

قطره ای

آب گستران آراز

11

ولی یگانه

مرند-مرکید

1.5

کم فشار

طبیعت گسترسهند

12

علی نقی زاده

هشترود-ذوالبین

4.66

قطره ای و بارانی

روندآب نیرو

13

میرداود قضاتی

جلفا-سیه سران

1

قطره ای

طبیعت گسترسهند

14

رضاقلی عاشقی

اسکو

3.2

قطره ای

آذرخزردوروسو

15

محمد محمدنژاد

میانه-نقاباد

1.38

قطره ای

ژرف بندآذر

16

نوروزجعفری ترکمانی

میانه-ترکمنچای

4.6

کم فشار

ژرف بندآذر

 

 

لیست پرونده های مورد تصویب کارگروه تخصصی آب و خاک- مورخ 94/1/23

ردیف

نام متقاضی

شهرستان-روستا

مساحت (هکتار)

نوع سیستم

شرکت طراح

1

یحیی زارعی

اهر-گرنگاه

4.7

قطره ای

مهاب راه فتح

2

بهلول رضازاده

اهر-کاشان

2

قطره ای

ساروج بنای آذربایجان

3

خسرو پیری

اهر-ایدینلو

1.8

قطره ای

ساروج بنای آذربایجان

4

یونس خدایی

چاراویماق-تخت سفلی

3.68

بارانی

مهرآبیاران آذر

5

علی خانزاده

چاراویماق-یاربلاغی

1.24

کم فشار

مهرآبیاران آذر

6

محمود شیردل

چاراویماق-قره کند

3.1

بارانی

مهرآبیاران آذر

7

شهرام اکبری

چاراویماق-تخت سفلی

2.1

بارانی

مهاب راه فتح

8

علی مغانلو

چاراویماق-قره گنای سفلی

5

کم فشار

مهرآبیاران آذر

9

عباسعلی رسولی

شبستر-خامنه

2

قطره ای

مهندس باوند

10

یوسف عظیمی

شبستر-شندآباد

1.92

قطره ای

ساروج بنای آذربایجان

11

علی اصغر رضایی قدیم

شبستر-تیل

1.8

قطره ای

ساروج بنای آذربایجان

12

احد میرزایی

شبستر-درویش بقال

1.6

قطره ای

سولارکشت ارس

13

حسن رضایی

شبستر-علیشاه

1

قطره ای

ساروج بنای آذربایجان

14

محمد باقری و شرکا

مرند-بنیس

20

کم فشار

آب اندیشان آذر

15

محمد بابازاده

مرند-قراجه محمد

27

کم فشار

طرح آب آذر

16

علیرضا اصلانی

ورزقان-مهترلو

1.6

قطره ای

مهاب راه فتح

17

حمزه آیتین

شبستر-بنیس

1.67

قطره ای

ساروج بنای آذربایجان

18

جعفر میرزایی

شبستر-درویش بقال

1.2

قطره ای

سولارکشت ارس

19

حبیب اله اصولی

بستان آباد-کرگان

1

بارانی

تغییر شرکت از سیماب رود به رواناب آریا

20

غلامحسین قره باقری

میانه-ترک

3.56

قطره ای

تغییر شرکت از مهرآبیاران آذر به مهاب راه فتح

21

یحیی مهدوی فرد

چاراویماق-بیگلرکندی

2

بارانی

تغییر شرکت از آقای بهروز به مهرآبیاران آذر

22

علی عیوضیان

بستان آباد-اشتلق علیا

6.5

بارانی

تغییر شرکت از رواناب آریا به مهرآبیاران آذر

 

 

لیست پرونده های مورد تصویب کارگروه تخصصی آب و خاک- مورخ 94/1/16

ردیف

نام متقاضی

شهرستان-روستا

مساحت (هکتار)

نوع سیستم

شرکت مجری

1

ولی علیپور

اهر-گرنگاه

1.5

قطره ای

سولار ارسباران

2

نیر محمدنزاد

اهر-سامبران

1

قطره ای

سولار ارسباران

3

رضا اسدی

اهر-تازه کندقشلاق

1.7

قطره ای

سولار ارسباران

4

حافظعلی سلطانی

اهر-کقالق

1

قطره ای

سولار ارسباران

5

صفر پوراسد

اهر-قلعه جیق

1

قطره ای

سولار ارسباران

6

محمداسبان

اهر-کقالق

1.4

قطره ای

سولار ارسباران

7

اصغر صادقی

اهر-کلهر

1

قطره ای

سولار ارسباران

8

صفرعلی اصغری

جلفا-مرازاد

1.2

قطره ای

ثمین سپهر

9

الهوردی سلمانی

جلفا-لیوارجان

1

قطره ای

طبیعت گسترسهند

10

صفرقاسم خانی

سراب-شیره جین

2.3

بارانی

تسهیل گسترسهند

11

صفرقاسم خانی

سراب-شیره جین

3.5

بارانی

تسهیل گسترسهند

12

فیروز جلیلی

میانه-زرنکش

3

قطره ای

ژرف بنداذر

13

قادرفتحی

میانه-آوین

5

قطره ای

رونداب سازه

14

تیمور تقی زاده

میانه-بالسین

13.4

قطره ای و بارانی

ژرف بنداذر

15

سعید حسین زاده

میانه-چرکینلو

2.3

بارانی

ژرف بنداذر

16

اسمعیل همراهی

میانه-ورنکش

6.6

قطره ای

ژرف بنداذر

 

لیست پرونده های مورد تصویب کارگروه تخصصی آب و خاک- مورخ 94/1/16

ردیف

نام متقاضی

شهرستان-روستا

مساحت (هکتار)

نوع سیستم

شرکت طراح

1

قاسم آتشین اسکویی

آذرشهر-خانمیر

0.52

کم فشار

آقای رضا بهروز

2

صاحبعلی هاشمی

اهر-اشدلق

1.2

قطره ای

مهاب راه فتح

3

سیدحسن شاملو

بستان اباد-انباردان

1.6

قطره ای وبارانی

رواناب اریا

4

رحیم شامی

بستان اباد-قروقچی رود

1.5

بارانی

آقای مهندس باوند

5

میریاسین مهدوی

بستان اباد-نوجه ده سادات

1

قطره ای

ساروج بنای اذربایجان

6

حمزه رسولی حاجی اقا

بستان اباد-حاج اقا

3.1

بارانی

رواناب اریا

7

میرحسن حسینی

جلفا-سیه سران

2

قطره ای

رواناب اریا

8

بهروز رضایی

چاراویماق-میرزابیگ کندی

1.9

بارانی

آقای مهندس باوند

9

رضا فرهمندیان

چاراویماق-جوقان

1.2

قطره ای

مهرابیاران اذر

10

خان حسین یعقوبی

چاراویماق-امین اباد

6.9

قطره ای

مهرابیاران اذر

11

عوضعلی محمدی

چاراویماق-گل تپه حسینی

1

بارانی

آقای مهندس باوند

12

یونس یعقوبی سیس

شبستر-سیس

1

قطره ای

ساروج بنای اذربایجان

13

چاپار جلالت

مراغه-چوانباغ

1.7

قطره ای

مهب راه فتح

14

عوض کاظم پور

مراغه-اهق

3

بارانی

رضا بهروز

15

اسماعیل متقی و شرکا

مرند-ایلات یالقوزاغاج

31.5

قطره ای و بارانی

طرح اب اراز

16

ابوطالب معصوم زاده وشرکا

مرند-زنجیره

51.4

کم فشار

طرح اب اراز

17

حبیب افرازمند و شرکا

مرند-اردکلو

51

کم فشار

طرح اب اراز

18

یعقوب علی محمدی و شرکا

مرند-قراجه محمد

42

کم فشار

طرح اب اراز

19

علی عیدی بارنجی

مرند-انامق

1

قطره ای

رواناب آریا

20

یعقوب مرادنی ثانی ابرغان

مرند-ابرغان

2.5

قطره ای

رواناب آریا

21

یوسف سرداری یام

مرند-پیام

1

قطره ای

رواناب آریا

22

حسین نوری یام

مرند-پیام

1

قطره ای

رواناب آریا

23

علی آقایی و شرکا

مرند-یالقوزآغاج

36.3

قطره ای و بارانی

طرح اب اراز

24

غلامحسن مرادی

میانه-خانقاه

1.6

قطره ای

مهاب راه فتح

25

محمدرضا قره باقری

میانه-ترک

1.5

قطره ای

ساروج بنای آذربایجان

 595 صورتجلسه4

595صورتجلسه5

595صورتجلسه5

 595صورتجلسه6

595صورتجلسه7

595صورتجلسه8

595صورتجلسه9

595صورتجلسه10

595 صورتجلسه 11

595 صورتجلسه 12

595 صورتجلسه 13

595 صورتجلسه 14

595 صورتجلسه15

595 صورتجلسه16

595 صورتجلسه17

595 صورتجلسه18

595صورتجلسه19

595صورتجلسه20

595 صورتجلسه21