دکتر  رمضانی(رئیس) 
دکتر  حسینی قمی(دبیر)
دکتر جوانشیر
مهندس جباری
مهندس اشتری
مهندس داور نامدار
دکتر رفیعیان
مهندس امجدی
مهندس خلیل هاشمی
مهندس شریف زاده