اطلاعیه شماره 1

اولین جلسه کمیته تخصصی محیط زیست،منابع طبیعی و امور زیربنایی استان

مورخ:93/6/17

-بحث و بررسی پیرامون طرح پایش