دکتر رضایی(رئیس)
مهندس جعفری اندریان(دبیر)
مهندس حاج ملا علی تبریزی
مهندس خانی
دکتر خلیل وند
مهندس زارع توکلی
مهندس کاظم پور
مهندس مرادنیا
مهندس صوتی خیابانی
مهندس رحمتی وند