لیست اعضای کمیته صدور پروانه اشتغال

1-مهندس شهرام شفیعی

2-مهندس حسین علیزاده خامنه

3-مهندس منصور عمرانی

4-مهندس اصغر جعفری اندریان

5-مهندس بهزاد امینی