مهندس شهرام شفیعی(رئیس) 
مهندس محمد میرزایی(دبیر)
مهندس سعداله اسکندری
مهندس اصغر جعفری اندریان
مهندس سهراب شادمند