هيئت بدوي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان  

مهندس کریم مهری(رئیس هيئت بدوي
آقای عزیز امن الهي( نایب رئيس)
مهندس شهرام شفيعي (دبير)
مهندس اکبر فتحی
مهندس فرامرز افشانی