1- احداث واحد های تبدیلی

2- احداث انبار های نگهداری محصولات کشاورزی

3- پرورش و تولید کودهای ورمی کمپوست

 


 

فرایند صدور پروانه صنایع تبدیلی

PDF-File