1- صدور موافقت اصولی تاسیس و بهره برداری واحدهای گلخانه ای

2- صدور مجوزهای تاسیس کلینیک های گیاه پزشکی

3- صدور مجوزهای فروش سموم دفع آفات گیاهی

4- صدور موافقت اصولی تاسیس و بهره برداری پرورش قارچ خوراکی

5- صدور مجوز انسکتاریوم

6- صدور مجوز تشکیل شرکت های ضدعفونی و مبارزه با آفات

7- صدور مجوز تاسیس آزمایشگاههای آب و خاک

 

PDF-Fileفرایند صدور موافقت اصولی گلخانه


PDF-Fileفرایند صدور پروانه تاسیس گلخانه


PDF-Fileفرایند صدور پروانه بهره برداری گلخانه