مهندس شهرام شفیعی(رئیس) 
مهندس رامین بلالی(دبیر)
مهندس سعداله اسکندری
مهندس رضا انوری
مهندس شهنام اشتری
مهندس شیوا رنجبری