آئين نامه اجرايي چگونگي تشكيل هيئت هاي بدوي و عالي انتظامي رسيدگي به تخلفات شاغلان حرفه اي مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.11.26 بنا به پيشنهاد شماره 2687.011 مورخ 1382.4.16 وزارت‌جهادكشاورزي و به استناد ماده (30) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري‌اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ آيين‌نامه اجرائي چگونگي تشكيل هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي رسيدگي به‌تخلفات شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي چگونگي تشكيل هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي رسيدگي به
تخلفات شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني زير به كار مي‌روند:
الف ـ سازمان‌: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران‌.
ب ـ سازمان استان‌: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان‌
ج ـ شوراي مركزي‌: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران‌.
د ـ هيأت عالي‌: هيأت عالي انتظامي سازمان‌
هـ ـ هيأت بدوي‌: هيأت بدوي انتظامي سازمان استان‌
و ـ قانون‌: قانون تأسيس‌ سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران‌.
ماده 2ـ هيأتهاي بدوي انتظامي متشكل از پنج نفر براي مدت چهار سال با تركيب مقرر در ماده (26) قانون‌تشكيل مي‌شود.
ماده 3ـ هيأت بدوي در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس و يك نفر به عنوان‌دبير را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. تجديد انتخاب آنان پس از انقضاي هر دوره بلامانع خواهد بود.
رييس و نايب رييس و دبير مي‌بايد تا 15 روز قبل از انقضاي هر دوره انتخاب گردند.
ماده 4ـ جلسات هيأت بدوي با حضور حداقل سه پنجم از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات هيأت با آراي‌موافق سه نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 5 ـ هيأت بدوي مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي موضوع ماده (25) قانون مي‌باشد.همچنين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در ارتباط با حرفه مهندسي كشاورزي از اعضاي سازمان استان شكايتي‌داشته باشند، مي توانند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد ومدارك مربوط به دبيرخانه هيأت در سازمان استان ارسال يا تحويل نمايند. همچنين سازمان استان مي‌تواند به‌محض اطلاع يا دريافت گزارش مبني بر وقوع تخلف رأساً به هيأت انتظامي استان مراتب را گزارش و تقاضاي‌رسيدگي نمايد.
تبصره‌ ـ در صورتي كه مشتكي عنه عضو سازمان استان ديگري غير از سازمان استان محل وقوع تخلف باشد،هيأت سازمان استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است‌.
ماده 6ـ هر يك از هيأتهاي بدوي كه در سازمان استان تشكيل مي‌شود داراي دبيرخانه‌اي است كه مسؤوليت آن‌با دبير هيأت مي‌باشد.
ماده 7ـ دبيرخانه هيأت در سازمان استان كليه شكايات واصل شده را پس از ارجاع رياست هيأت در دفترمخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي‌عنه با رعايت نوبت تعيين وقت‌نموده و به هيأت بدوي تسليم مي‌نمايد. موارد فوري به تشخيص رئيس هيأت تعيين خواهد شد.
تبصره‌ ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي هيأت بدوي با امضاي رييس يا نايب رييس هيأت مذكور از طريق‌دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده 8ـ هيأت بدوي مكلف است به شكايات واصل شده رسيدگي و چنانچه موضوع را در صلا حيت خودتشخيص ندهد، نظر به عدم صلاحيت دهد و در غير اين صورت عنداللزوم از محل بازديد يا از شاكي و مشتكي‌عنه ويا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است‌، دعوت به عمل آورد و پس از استماع اظهارات و دفاعيات‌طرفين مبادرت به صدور رأي نمايد. عدم حضور شاكي يا مشتكي عنه يا وكيل آنان در جلسه مانع از رسيدگي و اخذتصميم نخواهد بود.
تبصره 1ـ هيأتهاي بدوي موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم‌، موارد اتهام را به طور كتبي به مشتكي‌عنه ابلاغو پس از آن ده روز مهلت براي دفاع وي منظور كنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي مشتكي عنه‌، مدارك لازم را دراختيار وي قرار مي‌دهند.
تبصره 2ـ هيأت بدوي مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان مجرب سازمان استان و يا متخصصان واجدشرايط يا نظرات كارگروه‌هاي (كميته‌هاي‌) تخصصي تشكيل شده در سازمان استان نيز استفاده كند. همچنين‌مي‌تواند انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل‌، كسب نظر كارشناسي‌، تهيه گزارش و نيز ارسال و ابلاغ اوراق‌دعوتنامه‌ها و آراي صادر شده را به ساير هيأتهاي استاني محول نمايد. هيأتهاي استاني مذكور مكلفند نتايج حاصل‌از تحقيقات و بررسيهاي خود را به هيأت بدوي ارسال نمايند.
تبصره 3ـ در مواردي كه شروع رسيدگي با شكايت شاكي آغاز شده و حقوق سازمان يا جامعه نيز مورد تعرض‌قرار گرفته باشد استرداد شكايت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست‌.
ماده 9ـ هرگاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد،هيأتهاي انتظامي مكلفند تصوير تأييد شده پرونده مربوط را به مراجع قضايي ذي‌صلاح ارسال كنند. رسيدگي درمراجع قضايي مانع از رسيدگي هيأتهاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه‌اي مشمولان اين قانون نيست‌.
ماده 10ـ تخلفات انضباطي و حرفه‌اي عبارت از عدم رعايت موازين قانوني‌، مقررات و نظامات دولتي وصنفي و حرفه‌اي‌، عدم رعايت شؤون شغلي‌، سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به كشاورزان‌،دامداران‌، مرتعداران و مراجعان به وسيله شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي مي‌باشد.
مجازاتهاي انتظامي‌، با توجه به شدت و ضعف تخلف‌، تعدد و تكرار آن به شرح زير مي‌باشند:
درجه 1ـ تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام مهندسي كشاورزي محل‌
درجه 2ـ اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي‌.
درجه 3ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان محل‌.
درجه 4ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي و انتشار متن رأي در نشريه شورا.
درجه 5ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف‌.
درجه 6ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
درجه 7ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأييدهيأت‌عالي انتظامي‌.
درجه 8ـ محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي در تمام نقاط كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي‌.
تبصره‌ ـ مجازاتهاي درجه (6)، (7) و (8) فقط با صدور رأي موافق قاضي عضو هيأت‌، قابل اجراء خواهدبود.
ماده 11ـ تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مندرج در ماده (10) آيين‌نامه به عهده‌هيأت بدوي است‌.
تبصره ـ هيأت بدوي پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به‌مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان (مادي و معنوي‌) وارد شده به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي‌،آثار سوء اجتماعي و اداري‌، موقعيت و سوابق متهم و وجود يا فقدان سوء نيت وي‌، اقدام به صدور رأي و اتخاذتصميم مي‌كند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم‌،نام و نام خانوادگي و امضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
ماده 12ـ آراي هيأتهاي بدوي‌، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است‌. نحوه ابلاغ‌مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني توسط دبيرخانه هيأت انجام خواهد شد. هيأتهاي بدوي مكلفند قابل‌تجديدنظر بودن آراي‌، مهلت تجديدنظر خواهي و همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي‌خود درج كنند.
ماده 13ـ هيأت‌عالي كه مرجع تجديدنظر آراي صادر شده از سوي هيأتهاي بدوي است داراي هفت عضو به‌شرح مندرج در ماده (28) قانون مي‌باشد كه براي مدت چهارسال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجددآنان‌بلامانع‌است‌.
ماده 14ـ هيأت عالي در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر رييس‌، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير رابراي يك دوره دو ساله انتخاب مي‌نمايد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است‌. هيأت حداكثر ظرف 15 روز قبل ازانقضاي مدت مذكور نسبت به انتخاب رييس‌، نايب رييس و دبير براي يك دوره بعد اقدام خواهد كرد.
ماده 15ـ جلسات هيأت عالي با حضور حداقل پنج نفر اعضاء رسميت يافته و آراي صادره با چهار رأي موافق‌معتبر خواهد بود.
ماده 16ـ شاكي و محكوم عليه مي‌توانند از آراي هيأت بدوي تقاضاي تجديد نظر نمايند. درخواست‌تجديدنظر در دبيرخانه هيأت سازمان استان ثبت و رسيد ارائه مي‌شود و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پروندهمربوط حاوي تمام اوراق و مدارك و مستندات‌، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه‌، مهر و موم كرده و ازطريق پيك مستقيم يا پست سفارشي به دبيرخانه هيأت عالي تسليم يا ارسال مي دارد. در صورتي كه تجديدنظرخواه‌درخواست خود را به طور مستقيم به دبيرخانه هيأت عالي تسليم يا ارسال نمايد، دبيرخانه يادشده به نحو مذكور كليه‌سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه سازمان استان دريافت مي‌دارد.
ماده 17ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد، هيأت عالي بارعايت نوبت و آماده بودن پرونده به موضوع رسيدگي مي‌نمايد و كليه اختيارات لازم را جهت احراز واقع و صدوررأي خواهد داشت‌. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني‌بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي‌تجديدنظر خواسته اقدام مي‌نمايد.
تبصره 1ـ هيأت عالي مي‌تواند در صورت تشخيص‌، به پرونده خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره‌ 2ـ آراي صادره از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح باشد.
ماده 18ـ آراي هيأت عالي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است‌، بايد تاريخ شروع‌محروميت با رعايت مدت لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود. هيأت‌عالي مكلف است درمتن‌آراي قطعي‌صادر شده امكان تجديدنظرخواهي در مراجع قضائي را تصريح كنند.
ماده 19ـ دبيرخانه هيأت عالي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق‌، آراي مذكور راوفق قانون آيين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ مي‌كند و نسخه‌اي از آنها را جهت اقدام به سازمان استان مربوط ارسال‌مي‌دارد.
محمدرضا عارف - معاون اول رئيس جمهور